Podaj e-mail aby dodać się do newslettera


Regulamin

§ 1

postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa:
  1. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
  2. Zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
  3. Zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
  4. Zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 3. W rozumieniu regulaminu:
  1. Usługodawcą jest Fundacja Volunteers for Sport – ul. Wiosenna 14/5, 53-017 Wrocław, Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
  2. Usługą są wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,
  3. Serwisem jest serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem, www.wolontariatdlasportu.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,
  4. Adresem elektronicznym jest oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
  5. Informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
  6. Systemem teleinformatycznym jest zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  7. Świadczeniem usługi drogą elektroniczną jest wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne,
  8. Środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna,
  9. Materiałami są teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) przekazane serwisowi v4sport przez użytkowników,
  10. Regulaminem jest niniejszy Regulamin.
 4. Serwis v4sport jest serwisem społecznościowym, który umożliwia swoim Użytkownikom wyszukiwanie kontaktów i zarządzanie nimi, podtrzymywanie relacji z innymi Użytkownikami, wymianę wiedzy i doświadczeń, ułatwia poszukiwanie informacji na temat różnych form wolontariatu.
 5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 6. Usługi świadczone są nieodpłatnie. Serwis v4sport zastrzega, iż część oferowanych przez niego usług jest odpłatna - informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna jest na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych, oferowanych przez serwis usług, zawarte są w odpowiednich regulaminach, dostępnych na odpowiednich stronach www serwisu v4sport umożliwiających korzystanie z tych usług.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.

§ 2

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
  1. Połączenie z siecią Internet,
  2. Przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 9.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie".
 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 3

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

Rejestracja

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Użytkownika w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (załącznik do regulaminu) oraz prawidłowe wypełnienie formularzy rejestracyjnych, umieszczonego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji handlowej przesyłanej przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.
 2. Użytkownik uzupełniając formularze rejestracyjne oświadcza, że:
  1. Podane w nich dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  2. Uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile opłata taka jest przewidziana,
  3. Jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  4. Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  5. Wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce v4sport, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,
  6. Wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
  7. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy lub innych Użytkowników.
 1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podając nazwę konta w ramach serwisu v4sport oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie maksymalnie do 72 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia konta użytkownika bez podawania przyczyn takiego działania.
 7. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis v4sport w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest Fundacja Volunteers for Sport – ul. Wiosenna 14/5, 53-017 Wrocław - właściciel i administrator serwisu v4sport. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych Fundacji Volunteers for Sport – ul. Wiosenna 14/5, 53-017 Wrocław Gromadzone przez serwis dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z serwisem v4sport.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 9. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści reklamowych oraz ogłoszeń (zaproszeń, informacji o szkoleniach, konferencjach, itp.) w kontach, komentarzach i miejscach do tego celu nie przeznaczonych. Wpisy takie Usługodawca będzie kasował.

Usługi

 1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
  1. Utworzenie indywidualnego, unikalnego konta Użytkownika,
  2. Udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
  3. Udostępnienie Użytkownikowi członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,
  4. Umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
  5. Umożliwienie Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii,
  6. Umożliwienie Użytkownikowi tworzenia list osobowych poprzez opcję dodawania do znajomych,
  7. Nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
  8. Korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych, użytkowników i grup,
  9. Umieszczanie w serwisie ogłoszeń o organizowanym przedsięwzięciu,
  10. Dzielenie się z innymi użytkownikami informacjami oraz wymianą myśli.

KORZYSTANIE Z GRUP I FORUM

 1. Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji może zapisać się do Grupy. Członkostwo w tych Grupach jest całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.
 2. Każdy Użytkownik może założyć Grupę. Założyciel Grupy staje się jej Administratorem.
 3. Założyciel Grupy:
  1. Jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji, wysyłanie biuletynów oraz zapraszanie swoich znajomych,
  2. Jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków Grupy,
  3. Ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków Grupy bez podania przyczyny,
  4. Ma prawo usuwać z Grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny,
  5. Ma prawo zablokować dowolnie wybranemu Użytkownikowi dostęp do Grupy,
  6. Może mianować i odwoływać Moderatorów Grupy,
  7. Może wysyłać biuletyny do członków Grupy.
 4. Administratorowi i moderatorom Grup nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z tytułu prowadzenia Grup.
 5. Usługodawca może odebrać prowadzenie Grupy Administratorowi nie wywiązującemu się ze swoich obowiązków lub wykorzystującemu Grupę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.
 6. Użytkownik zamieszczający na forum swoje wypowiedzi, w tym wypowiedzi o charakterze utworu, zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania tych treści w Serwisie.
 7. Użytkownik wypowiadający się na forum zobowiązany jest do zachowania kultury wypowiedzi oraz wszelkich zachowań nagannych. Oceny wypowiedzi dokonują w sposób ostateczny Usługodawca, Administratorzy lub Moderatorzy Grup.
 8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści reklamowych ogłoszeń (zaproszeń, informacji o szkoleniach, konferencjach, itp.) na forum. Wpisów takich Usługodawca nie będzie publikować.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron forum bez podawania przyczyn takiego działania.

§ 4

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu v4sport.
  2. Wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz Informacji handlowych.
  3. Zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw i do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu, których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 5. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę lub Administratorów dla potrzeb świadczonej usługi.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się:
  1. Nie rozpowszechniać w sposób bezprawny oprogramowania objętego prawami innych osób,
  2. Nie rozpowszechniać oprogramowania przeznaczonego do bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. Nie rozpowszechniać jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
  4. Nie rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za spamming, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Serwisu,
  5. Nie przesyłać Materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
  6. Do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety.
 8. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam).
  1. Oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia,
  2. Oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
  3. Haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
  4. Reklam, haseł reklamowych, także pod postacią zdjęć
 9. W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis v4sport jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia.
 10. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Usługodawcy. Administratorzy uprawnieni są do usunięcia zdjęć uznanych przez nich za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania Użytkownika.
 11. Uporczywe zamieszczanie nieodpowiednich treści, w tym nieodpowiednich zdjęć, uprawnia Usługodawcę do usunięcia konta Użytkownika.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść, zdjęcia i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich.

PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU V4SPORT

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. Sposób korzystania z Serwisu v4sport przez Użytkowników,
  2. Treść komentarzy, zdjęcia, formę materiałów umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
  3. Niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach serwisu v4sport.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie v4sport.eu.

§ 5

 1. Użytkownik nie może być zobowiązany do płatności za Usługę, na której odpłatne świadczenie nie wyraził uprzedniej zgody. W razie nie wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, umowa o świadczenie usług rozwiązuje się z dniem upływu terminu wyznaczonego przez Usługodawcę dla potwierdzenia przez Użytkownika korzystania z takich usług.

§ 6

 1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
  1. Jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. Informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
  3. Utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
  4. Szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
  5. Podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
  6. Nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu.

§ 7

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
  1. Oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej),
  2. Przedmiot reklamacji,
  3. Okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 8

 1. Aktualny regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2010.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu v4sport w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.

Funkcjonalności ułatwiające korzystanie z systemu zarządzania wolontariuszami (SVRM) przez osoby słabowidzące zostały zrealizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.